نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۰:۳۱۲۴
مهر

ظهـر روز 24مهـر!

خـرمشهـر!

خیابـان 40 متـری!

عمـامـه خونیـن!

هـمه

شهـادت می دهنـد، حسـیـنی بـودنـت را...

پ ن:34امین سالگـرد شهـادتـت مبـارک...


₪نگـارنـده ₪
۱۸:۲۴۲۲
مهر

آنگـاه کـه کـار دنیـا مرا در هـم می شکنـد؛

تـکـ ـ ـ ـه هایم را در آیینه کـاری حرمتـان پیـدا می کنـم...


یـا علی بن موسـی الرضـا


₪نگـارنـده ₪
۱۰:۲۸۲۱
مهر

تـا آخـرین لحظـه نگـران فـردای من و تـو بود!

ایـن شد کـه سپـردمان به دسـت "علــی"(علیه السلام)


ای بعـد نبـی، پـدر امـت ادرکـنـی...

₪نگـارنـده ₪
۲۰:۱۰۱۹
مهر

دوسـت داشتنت

مثـل انـار است،

کـسی را شـریک آن نـخواهم کـرد

تا آخـرین دانـه اش سـهم مـن است

و تـو همـان دانـه ی بـهشتـی معروفـی...


پ ن: مخاطب خاص ندارد!


₪نگـارنـده ₪