نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۶ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۷:۱۷۲۱
دی

کـار از دعـا گـذشتـه است!

این روزهـا، دسـت بـه الـتـمـاس بـرداشتـه ام...

₪نگـارنـده ₪
۲۳:۱۰۲۰
دی

یـادمان باشـد!

هـر دعای فـرج

یـک امـضاست، پـای دعـوتنـامه مهــدی (علیه السلام)پ.ن :خدایا! مـدد کن کوفـی نشویـم؛فقـط...

₪نگـارنـده ₪
۱۴:۱۳۱۱
دی

جبـران همـه نداشـته هایـم هستـی

یعنـی کـه بـی تـو داده هـایم هیـچ اسـت...
₪نگـارنـده ₪
۱۱:۱۴۱۰
دی

ایـن روزهـا، پـخش زنـده قبـرسـتان بقیـع و مسجـدالنبـی را

مثـل اربعیـن حسیـنی نشـان ندهیـد!!

خـون بـه دلـمان مـی شـود...


₪نگـارنـده ₪
۲۰:۲۲۰۹
دی

پـدر امـت!

ایـن روزهـا حـال امـت بـد اسـت!

بـه جـای نـماز شـفا بـرایـمـان دعـای فــرج بخـوان...₪نگـارنـده ₪
۱۳:۲۱۰۲
دی

دانـی کـه دلـم چـه از خـدا مـی خـواهـد؟!

بـی پـرده بـگـویـمت تــو را مـی خـواهـد...


₪نگـارنـده ₪