نگـــــارنده دل

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

هیـچ یعنـی مـن، وقتـی که "تــو" را بگیـرنـد ز مـن..!

نگـــــارنده دل
آخرین مطالب
  • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۰۱ درد
  • ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۱ پرچم
نویسندگان

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۳:۲۲۲۲
فروردين

از اینجـا کـه ایستـاده ام

بـه انـدازه همـه گنـاهـان کوچـک و بزرگــم فاصلـ ـ ـ ـه دارم تا شمـا

امــان از فاصـــله ها...

₪نگـارنـده ₪